Közösségi média felhasználói feltételek

A budapesti Amerikai Nagykövetség Facebook oldalának felhasználói feltételei

 

1. A szabályok elfogadása

Üdvözöljük a budapesti Amerikai Nagykövetség Facebook oldalán (a továbbiakban US Embassy Budapest, www.facebook.com/hungary.usembassy. Ezt a Szolgáltatást az Egyesült Államok Külügyminisztériuma (US DOS) nyújtja Önnek, a következő Felhasználási Feltételek (továbbiakban: a Feltételek) szerint. A Feltételek időnként, az Ön értesítése nélkül, átdolgozásra kerülhetnek az US DOS által. A mindenkori érvényes változatot a www.facebook.com/hungary.usembassy oldalon tekintheti meg.

2. Célkitűzések

Az US Embassy Budapest Facebook oldala (www.facebook.com/hungary.usembassy) azért jött létre, hogy interaktív és dinamikus módon információkat nyújtson a budapesti Nagykövetség tevékenységeiről, programjairól és általános célkitűzéseiről, illetve azokat népszerűsítse. Az oldal látogatóinak egy sor lehetőséget kínál, illetve szándékozik kínálni a jövőben: videók és fotók megtekintését, kommentek írását, szavazásokat és kérdőíves felméréseket, valamint értesítést a budapesti Amerikai Nagykövetség más közösségi oldalain (www.youtube.com/user/USEmbassyBudapest; www.twitter.com/usembbudapest) történt változásokról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma (a továbbiakban US DOS, www.state.gov) fenntartja azt a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes értesítése nélkül megváltoztassa az Amerikai Nagykövetség Facebook oldalának jellemzőit.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

A Facebook’s Adatvédelmi Szabályzata

A Facebookra illetve az erre az oldalra történő belépéskor illetve az oldal használatával Ön elfogadja a Facebook Adatvédelmi Szabályzatát. A Facebook Adatvédelmi Szabályzatáról lásd a www.facebook.com/about/privacy/ oldalt.

A Facebook által tárolt információk

Amikor Ön felkeresi a Facebookot, kétféle adatot ad meg: személyes adatokat, amelyeket tudatosan és önkéntesen ad meg a Facebooknak illetve olyan adatokat, amelyeket a mi weboldalunkkal történő interakció során keletkeznek, ezeket szintén a Facebook tárolja.

Amikor Ön regisztrálja magát a Facebokoon, megad bizonyos személyes adatokat: a nevét, az e-mail címét, esetleg a telefonszámát, a címét, a nemét, azt, hogy hová járt iskolába és így tovább. Az US Embassy Budapest nem tárol sem személyes információkat, sem bármilyen további, a felhasználókra vonatkozó információt azokon túl, amelyeket már rögzített a Facebook Önről, mint felhasználóról.

Ön a saját felelősségére helyez el bármilyen Felhasználói Tartalmat (lásd a Facebook Szabályzatot) ezen az oldalon. Bár a Facebook lehetővé teszi Önnek, hogy beállítsa a személyes adatvédelmét (Adatvédelmi Beállítások), és ezáltal korlátozza a hozzáférést az Ön oldalaihoz, ne feledje, hogy semmilyen biztonsági intézkedés sem tökéletes és kijátszhatatlan. Nem áll módunkban ellenőrizni azoknak a Felhasználóknak a cselekvéseit, akikkel Ön úgy dönt, hogy megosztja az oldalait illetve az Önre vonatkozó információkat. Ezért nem áll módunkban garantálni azt, hogy arra jogosulatlan személyek ne tekinthessék meg az Ön által az US Embassy Budapest oldalon közzétett Felhasználói Tartalmakat.

4. Biztonság

Az US Embassy Budapest oldal látogatása és minden azon történő interakció önkéntes. Ön a felelős azért, hogy a felhasználónevét ne adja ki idegeneknek, és teljes mértékben felelős minden tevékenységért, amely az Ön felhasználóneve alatt történik. Ön hozzájárul ahhoz, hogy (a) azonnal értesíti az US Embassy Budapest site menedzserét, ha tudomására jut bármilyen visszaélés az Ön felhasználónevével, vagy a biztonsági előírások más megsértése, valamint (b) Ön a felelős azért, hogy egy az oldalon folytatott tevékenység befejeztével kilépjen. Az US DOS nem lehet és nem lesz felelős semmilyen veszteségért vagy kárért, ami abból fakad, hogy Ön nem tesz eleget az ebben a pontban foglaltaknak.

5. Felhasználói magatartás

Ön tudomásul veszi, hogy minden információért, adatért, üzenetért vagy egyéb anyagért (“Tartalom”), akár nyilvánosan teszi közzé, akár más módon juttatja el a címzett(ek)hez, kizárólag azon személy a felelős, akitől az adott Tartalom származik. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében Ön, és nem az US DOS a felelős minden Ön által az oldalon elhelyezett vagy azon keresztül bármilyen módon eljuttatott Tartalomért. Az US DOS nem ellenőrzi a közzétett Tartalmat, kivéve az alább leírtakat, és nem garantálja az ilyen Tartalmak pontosságát, valóságtartalmát és minőségét. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felhasználásával Ön sértő, szeméremsértő vagy kifogásolható Tartalmakkal is szembesülhet. Az US DOS semmilyen körülmények között, semmilyen módon nem felelős bármilyen az oldalon megjelenő Tartalomért, beleértve, de nem kizárólag, a bármilyen Tartalomban előforduló hibákat, kihagyásokat, illetve bármilyen veszteségért vagy kárért, ami bármely, ezen az oldalon közzétett, azon keresztül e-mailen eljuttatott, vagy más módon elküldött Tartalom felhasználásából ered.

Ön vállalja, hogy ezen az oldalon tartózkodik az alábbiaktól:

• törvénytelen, káros, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, másoknak rossz hírét keltő, mások magánszféráját sértő, gyűlöletkeltő, illetve rasszista, bármilyen etnikum-ellenes vagy más módon kifogásolható Tartalom közzététele, e-mailen küldése, továbbítása vagy bármely más módon elérhetővé tétele;
• kiskorúak bármilyen módon történő veszélyeztetése;
• hamis személyazonosság, illetve bármely entitás hamis képviseletének feltüntetése;
• fejlécek hamisítása, vagy az azonosító jelzések más módon történő manipulálása, annak érdekében, hogy az ezen az oldalon továbbított Tartalom eredetét elfedje;
• olyan Tartalom közzététele, e-mailen küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon elérhetővé tétele, amelynek az elérhetővé tételéhez Önnek nincsen joga, törvény szerint, illetve szerződéses vagy szóbeli megállapodás okán (pl. belső információ, olyan bizalmas vagy magáninformáció, amely Önnek munkavállalói jogviszonyból adódóan jutott a tudomására, és amelyre titoktartási kötelezettség vonatkozik);
• olyan Tartalom közzététele, e-mailen küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon elérhetővé tétele, amely bármilyen szabadalmat, védjegyet, kereskedelmi titkot, szerzői jogot vagy bármely egyén vagy szervezet tulajdonjogait (“Jogok”) sérti;
• kéretlen vagy nem engedélyezett hirdetés, promóciós anyag, levélszemét, spam, lánclevél, piramisjáték vagy bármely más, valamely áru vagy tevékenység megvásárlására rábeszélő tartalom közzététele, e-mailen küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon elérhetővé tétele;
• olyan szoftver vírusok vagy bármely más számítógépes kód, fájl vagy program közzététele, e-mailen küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon elérhetővé tétele, melyeket azért hoztak létre, hogy megszakítsák, tönkretegyék vagy korlátozzák más számítógépes szoftver, hardver vagy egyéb távközlési eszköz működését;
• a párbeszéd normális menetének megzavarása, illetve olyan viselkedés, ami hátráltatja a többi felhasználó lehetőségét arra, hogy eszmét cseréljen másokkal;
• az oldalhoz kapcsolódó honlapok, szerverek vagy hálózatok működésének megzavarása, vagy beavatkozás a működésükbe, illetve az oldalhoz kapcsolódó hálózatok feltételeinek, eljárásainak, szabályzatának vagy előírásainak megsértése;
• a magyar illetve a nemzetközi jog szándékos vagy szándékolatlan megsértése;
• mások megfigyelése, vagy zaklatása; vagy
• más felhasználókról személyes adatok gyűjtése illetve tárolása.

Ön tudomásul veszi, hogy az US DOS nem ellenőrzi előre az összes Tartalmat, azonban az US DOS illetve a nevében eljárók fenntartják a jogot (de nem kötelesek) arra, hogy saját hatáskörükben szerkesszenek, kitöröljenek, visszautasítsanak vagy áthelyezzenek bármely Tartalmat, amely az oldalon elérhető. Az előzőeken kívül továbbá az US DOS illetve a nevében eljárók fenntartják a jogot arra, hogy eltávolítsanak bármely, a Feltételeket megsértő vagy más miatt kifogásolható Tartalmat. Ön elfogadja, hogy Önnek kell mérlegelnie bármely Tartalom felhasználását illetve felmérnie az ahhoz kapcsolódó esetleges kockázatokat, beleértve a Tartalom pontosságát, teljességét, vagy hasznosságát.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az US DOS fenntartja a jogot arra, hogy Tartalmakat megőrizzen illetve kiadjon, amennyiben erre törvény kötelezi vagy jóhiszeműen azt feltételezi, hogy ez az ésszerűség határain belül szükséges, azért, hogy: (a) eleget tegyen egy jogi eljárásnak; (b) érvényesítse a Feltételeket; (c) válaszoljon olyan állításra, mely szerint egy adott Tartalom sérti valamely harmadik fél jogait; vagy (d) megvédje az US DOS, az oldal felhasználóinak illetve a nagyközönség jogait, tulajdonát, vagy személyes biztonságát.

Ön tudomásul veszi, hogy az oldal technikai működtetése illetve a Tartalmak továbbítása, beleértve az Ön által feltett Tartalmakat, esetenként a) más hálózatokon keresztül történik; és (b) megváltozhat annak érdekében, hogy illeszkedjék a kapcsolódó hálózatok és eszközök technikai követelményeihez.

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan Tartalmat tesz közzé, amely egy személy, emberek egy csoportja vagy egy ország elleni erőszakra utaló állításokat vagy erőszak leírását tartalmazza, az US DOS azonnal jelenti ezt a cselekményt és a Tartalmat a megfelelő rendészeti szervnek.

6. A nemzetközi felhasználásra vonatkozó speciális szabályok

Az Internet globális természetének elismerésével Ön elfogadja, hogy a letölthető tartalmakat hazájának vonatkozó szabályai szerint kezeli. Ön kötelezi magát arra, hogy különleges figyelemmel betartja az Amerikai Egyesült Államokból, vagy az Ön tartózkodási helyének megfelelő országból letöltött technikai adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

7. Az oldalon közzétett illetve azon keresztül elérhető Tartalom

Az US DOS nem tekinti saját tulajdonának az Ön által közzétett vagy az oldalon történő felhasználásra felajánlott Tartalmakat. Az US DOS kizárólag a saját maga által készített, az oldalon történő közzétételre szánt Tartalmakat tekinti saját tulajdonának. AZ US DOS nem vállal felelősséget harmadik fél linkjeiért illetve harmadik felek Tartalmaiért, pl. külső cikkek.

8. Kártérítés

Ön kötelezi magát arra, hogy egy harmadik fél, az Ön által átadott, postázott, elektronikus úton elküldött, vagy a Szolgáltatáson keresztül más módon elérhetővé tett tartalom miatt keletkezett követelése okán, továbbá a Szolgáltatás Ön általi használatából, a Szolgáltatáshoz fűződő kapcsolatából, a Feltételek megsértéséből, vagy más személyek egyéb jogainak megsértéséből adódó károk miatt nem támaszt kártérítési követelést, beleértve a jogos ügyvédi munkadíjat is, az US DOS-sal, annak intézményeivel, együttműködőivel, képviselőivel, ügynökeivel, bármely más partnerével, illetve alkalmazottaival szemben.

9. A szolgáltatás továbbértékesítésének tilalma

Ön kötelezi magát, hogy semmilyen módon nem reprodukálja, duplikálja, másolja, értékesíti, továbbértékesíti, illetve nem használja fel más egyéb kereskedelmi célra az US Embassy Budapest Facebook oldalát, annak részeit, a szolgáltatások használati jogát, vagy a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést.

Az Associated Press fényképei: Az USA Külügyminisztériumának az Associated Press (AP) hírügynökséggel kötött megállapodása értelmében közösségi oldalainkon felhasználhatjuk az AP szerzői jogvédelem alá eső fényképeit. Ezen képek tulajdonjoga és a szerzői jog továbbra is az AP-t illeti. Az, hogy a Külügyminisztérium felhasználja őket, nem jelenti azt, hogy ezek bárki által szabadon felhasználhatóvá válnak. Ön tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon, illetve a Külügyminisztérium bármely más közösségi oldalán található AP képeket nem másolhatja vagy töltheti le, illetve nem terjesztheti.

10. A felhasználásra és tárolásra vonatkozó általános gyakorlat

Ön tudomásul veszi, hogy az US DOS bevezethet valamely, az oldal használatára vonatkozó általános gyakorlatot vagy korlátozást, beleértve, de nem kizárólag, a következőket: azt a maximális időt, ameddig az oldalon megtartja egy, az Üzenőfalra vagy máshová feltett Tartalmat, és azt a maximális számot (illetve az ahhoz kapcsolódó maximális időtartalmat), ahányszor egy adott időszakon belül Ön beléphet az oldalra. Ön tudomásul veszi, hogy az US DOS nem felelős, és ezért nincs kártérítési kötelezettsége, bármely, az oldalon közzétett vagy azon keresztül közvetített üzenet, vagy más kommunikáció, illetve bármilyen Tartalom törlődéséért vagy nem megőrzéséért. Ön ezen kívül tudomásul veszi, hogy az US DOS fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa a szóban forgó általános gyakorlatot és korlátozásokat.

11. A szolgáltatás módosításának joga

Az US DOS fenntartja a jogot, hogy bejelentéssel vagy bejelentés nélkül, bármikor módosítsa, ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse a szolgáltatást, illetve annak részeit. Ön elismeri, hogy az US DOS sem Ön sem pedig egy harmadik fél által nem tehető felelőssé a szolgáltatást érintő bármilyen változtatásért, felfüggesztésért, vagy megszüntetésért.

12. Kizárás

Ön elfogadja, hogy bizonyos körülmények között, előzetes figyelmeztetés nélkül, az US DOS azonnali hatállyal megszüntetheti az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférését. A kizárás indoka lehet (nem kizárólagosan) a Feltételek vagy azok szellemének megsértése. Ön tudomásul veszi, hogy indokolt esetben az US DOS előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal megszüntetheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Továbbá, Ön elfogadja, hogy a kizárás eldöntésének joga az US DOS-t illeti meg, és az US DOS-t sem Ön sem pedig más harmadik fél felé nem terheli felelősség a szolgáltatáshoz történő hozzáférés megszüntetése okán.

13. Hivatkozások

Az US Embassy Budapest, vagy harmadik fél, feltüntethet más Internetes honlapokra, vagy forrásokra mutató hivatkozásokat. Mivel az US Embassy Budapest-nek nincs ellenőrzése ezen honlapok, illetve források felett, ezért Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az US DOS nem tehető felelőssé ezen honlapok, vagy források hozzáférhetőségéért, és az US DOS-t nem terheli felelősség az ezeken közzétett bármilyen tartalomért, hirdetésért, termékekért, vagy anyagokért. Továbbá Ön elismeri és elfogadja, hogy az US DOS nem visel közvetlen vagy közvetett felelősséget azokért az állítólagos vagy tényleges veszteségekért, károkért, termékekért és szolgáltatásokért, amelyek a külső honlapokon, vagy egyéb forrásokban közétett tartalmakból származnak.

A Facebook tartalmazhat más webhelyekre vezető linkeket is. Az US DOS nem felelős más webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy amikor elhagyja ezt az oldalt, illetve webhelyet, olvassa el minden olyan webhely adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosításra alkalmas információkat gyűjt. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a Facebook által gyűjtött információkra vonatkozik.

14. Nyelvek

Annak érdekében, hogy a Felhasználók ismerjék és be tudják tartani a Feltételeket, az US Embassy Budapest Facebook oldalának hivatalos nyelvei az angol és a magyar. AZ US DOS fenntartja a jogot, hogy a harmadik nyelven írott tartalmakat eltávolítsa az oldalról. Amennyiben a Felhasználó harmadik nyelven kíván tartalmat feltölteni az oldalra, köteles annak pontos angol vagy magyar nyelvű fordítását is közzétenni.

Felhasználói feltételek, Értesítések és Változások

Fenntartjuk azt a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk az Adatvédelmi nyilatkozatot illetve a Felhasználói feltételeket (a Feltételeket). Amennyiben változtatást eszközölünk valamelyiken, a változtatást közzétesszük és erről értesítjük a felhasználói közösséget. Amennyiben jelentős változtatások történnek, erről honlapunkon adunk tájékoztatást. Javasoljuk, hogy időről-időre tekintse meg újra az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Feltételeket, hogy tisztában legyen a mindenkor érvényes változattal.

Amennyiben bármilyen kérdése van a budapesti Amerikai Nagykövetség Facebook oldalának Feltételeiről, kérjük, írjon nekünk egy Facebook üzenetet.